NHẠC PHẨM "VIỆT NAM ƠI!" ĐÁNH BAY COVID

23/03/2020
"𝑌𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖, 𝑡𝑖𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑛ℎ𝑒́, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑒̂́𝑡 Đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑎𝑖 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 ℎ𝑜̛̃𝑖, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑜̛𝑖, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎" Trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, mỗi người dân chúng ta là một chiến sỹ. Muốn đẩy lùi dịch bệnh, các chiến sỹ cần có sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức chung lòng. ♥️ Kiên cường, vững tin nhé các chiến sỹ!

Tags: